Правила організації та проведення аукціону

Дані Правила розроблені на основі та відповідно до вимог чинного законодавства України з метою належного урегулювання порядку організації та проведення Аукціону ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт» та регулюють правовідносини між Учасниками Аукціону (далі за текстом – Правила).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Аукціон – процес організації та проведення публічних торгів з продажу творів мистецтва, згідно з яким їх власником стає Учасник Аукціону, який відповідно до даних Правил запропонував Аукціонну ціну за Лот.
Аукціонна ціна – найвища запропонована під час Аукціонних торгів та зафіксована ударом молотка Ліцитатора ціна Лота.
Аукціонні торги – частина Аукціону, що являє собою процес визначення Продажної ціни Лота та Покупця Лота.
Естімейт – орієнтовна ринкова вартість Лота, яка вказується у Каталозі Аукціону.
Заочна заявка – це заява Учасника Аукціону на участь в Аукціонних торгах без безпосередньої його присутності шляхом залучення уповноважених осіб Аукціонного дому «Євро-Арт».
Крок Аукціону – мінімальна величина, на яку здійснюється підвищення Стартової та кожної наступної ціни оголошеного Ліцитатором Лота. Його розмір установлюється Організатором Аукціону на кожний Лот.
Каталог Аукціону – друковане видання, в якому публікуються запропоновані для продажу Лоти, інша актуальна інформація щодо проведення та організації Аукціону.
Ліцитатор – уповноважена Організатором особа, що володіє технікою проведення торгів і керує процесом ведення Аукціону в установленому порядку.
Лот – об’єкт торгів на Аукціоні; предмет або сукупність предметів, що пропонується для продажу на Аукціоні.
Номер Учасника  – предмет, на якому зазначено індивідуальний номер Учасника Аукціону, та який є єдиним засобом реалізації права пропозиції ціни на представлений Лот.
Організатор Аукціону – ТОВ «Аукціонний дім Євро-Арт» – юридична особа, що заснована і діє відповідно до законодавства України.
Передаукціонна виставка – демонстрація запропонованих для продажу на Аукціоні Лотів з метою безпосереднього ознайомлення всіх зацікавлених осіб з представленими на продаж Лотами.
Покупець – Учасник Аукціону, який в ході Аукціонних торгів запропонував Аукціонну ціну за Лот, та який в подальшому здійснює з Організатором правочини, пов’язані з придбанням Лота.
Продавець – Учасник Аукціону, який на договірних засадах з Організатором пропонує об’єкт торгів для продажу на Аукціоні.
Премія Покупця – плата Організатору Аукціону від Покупця за організацію та проведення торгів щодо придбаного ним Лота, яка визначається як відсоток від Аукціонної ціни.
Премія Продавця – плата Організатору Аукціону від Продавця за організацію та проведення Аукціону по продажу Лота, яка визначається як відсоток від Аукціонної ціни Лота.
Продажна ціна – ціна, яку Покупець в кінцевому підсумку сплачує за придбаний ним згідно договору купівлі-продажу Лот, і яка включає Аукціонну ціну та Премію Покупця.
Стартова ціна  – початкова ціна Лота, попередньо погоджена Організатором з Продавцем та оголошена Ліцитатором, з якої розпочинаються торги по даному Лоту. Стартова ціна може відрізнятись від нижньої межі Естімейта, вказаної в Каталозі Аукціону.
Учасник Аукціону – дієздатна фізична або юридична особа, яка перебуває в договірних відносинах із Організатором та має намір відчужити або придбати на Аукціоні об’єкт торгів.
1.2. Дані правила є обов’язковими для виконання усіма Учасниками Аукціону.
1.3. Предметом Аукціонних торгів на Аукціоні є право на придбання Лота відповідно до умов даних Правил.
1.4. Офіційними мовами Аукціону та усіх супровідних документів є українська та (або) російська мови.
1.5. Факт реєстрації особи для участі в Аукціоні означає, що ця особа ознайомлена з Правилами, та зобов’язується їх виконувати.
1.6. Ціни на представлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. = 1 долар США). Розрахунки щодо придбаних Лотів здійснюються в національній валюті України за комерційним курсом долара США на день розрахунку.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

2.1. Організатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «Аукціонний дім «Євро-Арт».
2.2. До обов’язків Організатора Аукціону входить проведення Передаукціонної виставки, належне оснащення приміщення для проведення торгів, забезпечення умов для зберігання, демонстрації та продажу Лотів.
2.3. Організатор Аукціону має право проводити експертну оцінку об’єктів торгів із залученням зовнішніх експертів та на власний розсуд розпоряджатися інформацією, отриманою внаслідок таких експертиз.
2.4. Організатор Аукціону доносить всю необхідну інформацію щодо організації та проведення Аукціону зацікавленим особам на офіційному інтернет-сайті Аукціону (www.euro-art.com.ua); у Каталозі Аукціону; шляхом особистого повідомлення Учасників Аукціону засобами електронного, факсимільного чи телефонного зв’язку; засобами масової інформації; іншими засобами зв’язку орієнтовно за 30 календарних днів до дня проведення торгів.
2.5. Інформація, надана Учасникам Аукціону стосовно  будь-якого Лота  в усній чи письмовій формі, носить ознайомчий характер та не завжди повною мірою відображає усі його характеристики. Організатор не несе відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в інформації, наданої Учасникам Аукціону усно чи письмово внаслідок неуважності чи з інших причин.
2.6. Організатор має право на свій розсуд зняти з Аукціонних торгів будь-який Лот без пояснення причини. Зняття Лота може бути проведене як до, так і після початку торгів. Організатор Аукціону зробить все можливе, аби якомога раніше повідомити Учасників Аукціону про зняття Лота, проте не несе відповідальності перед Учасниками Аукціону за такі дії.
2.7. Організатор Аукціону не відповідає за охорону та передачу авторських прав на той чи інший Лот.
2.8. На Аукціонних торгах від  імені Організатора Аукціону діє Ліцитатор, в інших випадках – уповноважені представники.
2.9. Відповідно до даних Правил Учасниками Аукціону є Продавець та Покупець.
2.10. Продавцями та Покупцями можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи.
2.11. Учасники Аукціону, у передбачених даними Правилами відносинах, мають право діяти як особисто, так і через свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином посвідчені. Якщо від імені Учасника Аукціону діє його представник, то такий представник прирівнюється до Учасника Аукціону. Відповідно, усю відповідальність за дії представника несе Учасник Аукціону, інтереси якого він представляє.
2.12. Будь-яка зацікавлена особа, в тому числі Учасник Аукціону, під час проведення Передаукціонної виставки має право залучити незалежного експерта для проведення експертизи виставлених на продаж Лотів за умови попереднього письмового погодження таких дій з Організатором Аукціону.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА АУКЦІОН

3.1. Реєстрація на Аукціон відбувається:

 • під час Передаукціонної виставки за місцем її фактичного проведення;
 • на сайті аукціонного дому «Євро-Арт»;
 • за номерами телефонів, вказаних в інформаційних матеріалах аукціонного дому «Євро-Арт».
 • 3.2. Обов’язковій реєстрації на Аукціон підлягають усі зацікавлені особи, які мають намір брати участь в Аукціоні. Якщо від імені Учасника Аукціону діятиме його представник, то останній проходить додаткову реєстрацію, пред’являє необхідні ідентифікаційні документи та відповідне доручення. Доручення представника фізичної особи повинно бути завірене нотаріально, представника юридичної особи – печаткою підприємства.
  3.3. Додаткову реєстрацію на участь в Аукціонних торгах проходять треті особи, які будуть супроводжувати Учасників/представників Учасників Аукціону на Аукціонних торгах.
  3.4. Учасники Аукціону, які не мають можливості особисто взяти участь в Аукціонних торгах та від імені яких не будуть виступати їхні представники, можуть подати Заочну заявку. Учасник Аукціону, який подав Заочну заявку, сплачує завдаток в розмірі 30% від нижньої межі Естімейта  кожного Лота, який він бажає придбати. У випадку придбання Лота Учасником завдаток складає частину його Аукціонної ціни. Якщо Учасник під час торгів не реалізує намір придбати Лот на Аукціоні, завдаток повертається. У випадку відмови Покупця від оплати продажної ціни Лота внесений завдаток не повертається.
  3.5. Особи, які мають намір зареєструватись на Аукціон, повинні заповнити заяву установленого зразка та надати інформацію, яка вимагається Організатором Аукціону.
  3.6. Подача заявок на Аукціон та необхідних для реєстрації документів закінчується за один календарний день до початку Аукціонних торгів.

  4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ

  4.1. Місце та час проведення Аукціонних торгів зазначаються в Каталозі Аукціону та на інтернет-сайті Аукціону.
  4.2. Учасники Аукціону повинні заздалегідь з’явитися до місця проведення Аукціонних торгів для отримання Номеру Учасника. Учасники торгів, які виступають представниками Учасників Аукціону повинні мати при собі доручення. Учасники Аукціону можуть бути присутні на торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути зареєстровані.
  4.3. У приміщенні, де проходять Аукціонні торги, мають право бути присутні: уповноважені особи Організатора Аукціону та обслуговуючий персонал, Учасники Аукціону, а також особи, запрошені Організатором Аукціону.
  4.4. Початок та завершення Аукціонних торгів оголошується Ліцитатором.
  4.5. Лоти на торгах оголошуються у тому порядку, в якому вони вказані у Каталозі Аукціону.
  4.6. Ліцитатор оголошує номер кожного Лота, Стартову ціну, Крок Аукціону та іншу інформацію на власний розсуд.
  4.7. Подальше підвищення ціни здійснюється при заявленні Учасником нової пропозиції придбання Лота за більш високою ціною шляхом підняття Номера Учасника. Підняття Номера Учасника повинне бути видимим для огляду Ліцитатором. Учасник торгів несе повну юридичну відповідальність за передачу Номера Учасника третім особам та наслідки, які можуть виникнути в результаті таких дій. У разі втрати Номера Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це Організатора Аукціону.
  4.8. Підвищення ціни здійснюється розміром в один Крок Аукціону.
  4.9. Учасник торгів може запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну, оголошену Ліцитатором більше, ніж на один Крок. Подальше підвищення ціни проводиться Ліцитатором з названої ціни, але з тим самим Кроком.
  4.10. Закінчення торгів по Лоту фіксується ударом молотка Ліцитатора, оголошенням Аукціонної ціни та Номера Учасника, який запропонував Аукціонну ціну. Ліцитатор також може використовувати термін «Продано», який означає факт продажу Лота на Аукціоні.
  4.11. Оголошений Лот, по якому протягом розумного проміжку часу не було піднято жодного Номера Учасника, вважається непроданим на Аукціоні.
  4.12. Усі Учасники торгів зобов’язані дотримуватися тиші та утримуватися від рухів, які можуть бути розцінені Ліцитатором, як пропозиція підвищення ціни, крім випадків, коли Учасник дійсно має намір запропонувати підвищення ціни.
  4.13. У разі порушення присутніми особами порядку проведення Аукціонних торгів, Організатор має право вимагати від таких осіб залишити приміщення проведення торгів.

  5. ОПЛАТА/ПЕРЕДАЧА ЛОТІВ

  5.1. Оплата Лотів здійснюється у день проведення Аукціонних торгів або протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня проведення Аукціонних торгів.
  5.2. Оплата Лота здійснюється в розмірі, що дорівнює Продажній ціні Лота.
  5.3. Покупець може оплатити Лоти наступними способами:

 • готівкою – необхідна сума вноситься в касу ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт»;
 • банківським переказом – необхідна сума вноситься на банківський рахунок ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт».
 • 5.4. Лот, що перейшов у власність Покупця згідно договору купівлі-продажу, може безоплатно зберігатись у Організатора Аукціону протягом 3-х календарних днів. Подальше зберігання Лота здійснюється на платній основі.
  5.5. Передача Лота Покупцеві здійснюється після повної сплати останнім Продажної ціни Лота. Організатор Аукціону не несе відповідальності за дії, які вчиняються з Лотом після його передачі Покупцеві.
  5.6. Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають.

  6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  6.1. Дані Правила набирають чинності для Учасників Аукціону з моменту подання Організатору заяви про участь в Аукціоні та усіх необхідних ідентифікаційних документів.
  6.2. Організатор Аукціону зобов’язується не розголошувати інформацію щодо Учасників Аукціону та придбаних ними Лотів.
  6.3. У приміщенні, де проводиться Передаукціонна виставка та Аукціонні торги, забороняється відео- та фотозйомка, а також аудіозапис без попереднього на це дозволу Організатора.
  6.4. Розмір Премії Покупця становить 10% від Аукціонної ціни.
  6.5. Розмір Премії Продавця становить 15% від Аукціонної ціни.
  6.6. Усі спірні питання, що виникають стосовно організації та проведення Аукціону ТОВ «Аукціонний дім «Євро-Арт», повинні вирішуватись, в першу чергу, шляхом переговорів між Організатором та Учасниками Аукціону, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку згідно із законодавством України.

  Із Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1068-14)